قالب وردپرس
عوامل ترک در بتن

عوامل ترک در بتن


اکثـر ترکهای بتنی معمولاً به علت طراحی نـادرست و روشهای اجرائی نـامناسب ماننـد موارد زیر حاصل می شوند :

الف) حذف درزهای جداساز کننده و کنترلی و روشهای ناصحیح اجرای اتصالات و درزها.
ب) آماده سازی زیربنایی (بستر زیرکار) به روش غلط.
ج) استفاده از بتن با اسلامپ بالا و افزودن آب اضافی در کارگاه به آن.
د) پرداخت کاری ناصحیح.
هـ) عدم عمل آوری و یا عمل آوری ناکافی و نامناسب.

انواع ترکهای سطوح بتنی:

برخی از انواع ترکهای معمولی عبارتند از :

شکل A- ترکیدگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک

 

شکل B- ترکهای ناشی از اتصال ناصحیح

شکل C- ترکهای ناشی از قیود خارجی پیوسته (مثلاً دیوار درجا ریخته شده مقید در امتداد لبه تحتانی بر روی پی نواری).

شکل D- ترکهای کف زیرزمین

شکل E- ترکهای موازی لبه قطعات صفحه ای (D-Cracking) ناشی شده از انجماد و آب شدگی.

شکل F- ترکهای پوست ماری

شکل G- ترکهای ناشی از نشست

ترک ها به ندرت سلامت سازه ای را تحت تأثیر قرار می دهند. بیشتر ترکهایتصادفی انفرادی بدنما هستند و اگرچه آنها به آب اجازه ورود می دهند ولی بهخرابی پیشرونده منتهی نمی شوند و فقط آنها بدمنظره می باشند.
ترکهای نقشه دار (پوست ماری) با فاصله نزدیک، و یا ترکهای موازی لبه قطعاتناشی شده از انجماد و آب شدگی از این قضیه مستثنی هستند و ممکن است بهخرابی نهایی منتهی شوند.

چگونگی جلوگیری و یا کاهش ترک خوردگی
تمام بتن ها برای ترک خوردگی تمایل نشان می دهند و تولید مداوم بتن کاملاً عاری از ترک خوردگی امکان پذیر نیست.

به هرحال، ترک خوردگی می تواند در صورتی کاهش یافته و کنترل شود که محافظت های اساسی زیرین رعایت شوند :
الف) بستر زیرکار و قالب بندی : تمام خاک روئی (خاک دستی) و نقاط نرم بایدبرداشته شوند. صرفنظر از نوع خاک، زیر قطعه بتنی باید فشرده شده و یا کرسیچینی شده و یا بوسیله غلتک کاری، ویبره کاری و یا کوبیدن کاملاً فشرده شدهباشد. دال بتنی و بستر زیرکار باید جهت زهکشی شیب مناسبی داشته باشد. بسترزیرکار صاف، هموار و ترازبندی شده بـه جلوگیری از ترک خوردگی کمک می کنند. قالب ها باید بطوری ساخته و مهار شده باشند که بتواند در مقابل فشار بتن،بدون حرکت و جابجائی مقاوم و استوار باشد.
ورق های پلی اتیلنی (Poly Ethylen) مانع تبخیر آب شده، آب آوری تراوش (Bleeding) را افزایش می دهد و بطور فوق العاده ترک خوردگی بتن با اسلامپبالا را افزایش می دهند.
برای کاهش ترواش و آب آوری روی ورق های پلی اتیلن را با ۱ تا ۲ اینچ (۵/۲تا ۵ سانتیمتر) از ماسه مرطوب بپوشانید. بلافاصله قبل از استقرار بتن، بسترزیرکار، قالب ها و آرماتور را مرطوب سازید.

ب) بتن : بطور کلی از بتن با اسلامپ متوسط که مقدار آن بیشتر از ۵ اینچ (۵/۱۲ سانتیمتر) نباشد استفاده نمائید. از آب زدن مجدد به مخلوط بتنخودداری نمائید. اگر بتنی با اسلامپ بالاتر یعنی تا حدود ۷ اینچ (۵/۱۲سانتیمتر) الزاماً بکار برده شود، نسبت ها ناچاراً تغییر خواهند یافت وبرای جلوگیری از آب آوری زیاد، جداشدگی و کاهش مقاومت مخلوط های خاصی طراحیخواهد شد. برای دال های رو باز و برای مکانهائی که در معرض هوای منجمدکننده قرار دارند بتن حباب هوادهی شده اختصاص دهید.

ج) پراخت کاری : کارهای پرداختی را با آب موجود روی سطح انجام ندهید. شمشهکشی اولیه باید بلافاصله بوسیله تخته ماله کشی (Bull Floating) انجام گیرد. برای ایجاد اصطکاک بهتر در روی سطوح خارجی از پرداخت جاروئی استفادهنمائید. اگر تبخیر آب بیش از حد باشد، آنرا بوسیله وسائلی برای جلوگیری ازترکیدگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک کاهش دهید. در صورتی که شرایط جوی شدیدباشد، بتن را با گونی خیس و با ورقه های پلی اتیلن در بین عملیات پرداختبپوشانید.

د) عمل آوردن : حتی المقدور هرچه زودتر عمل آوری را شروع نمائید. سطح را باترکیب عمل آورنده غشاء مایعی (مایع کیورینگ) اسپری نمائید و یا آن را باگونی خیس پوشانیده و حداقل آن را به مدت ۳ روز مرطوب نگاهدارید. یک کاربردثانوی از مواد عمل آورنده در روز بعد، باعث افزایش یک مرحله تضمین کیفیتخوب می باشد.

هـ) اتصالات (درزها و ژوئن ها) : باید با درزهای کنترلی به عمق یک چهارمضخامت دال که بوسیله اره کردن و یا فشار دادن در فواصلی کمتر از ۳۰ برابرضخامت دال ایجاد می شود، تمهیداتی جهت حرکات انقباضی یا انبساطی ناشی شدهاز تغییرات دما و رطوبت اتخاذ نمود.
اغلب جهت سطوح وسیع با ضخامت کم، کمتر کردن فواصل درزهای کنترلی لازم به نظر می رسد.
سطح موردنظر نباید حدوداً متجاوز از ۵/۱ برابر پهنای آن باشد. درزهایجداکننده باید هر موقع که محدودسازی آزادی در حرکت عمودی یا افقی پیش بینیشده باشد، فراهم شود، مانند جائی که کف ها با دیواره ها، ستونها و یا پیهای سطحی بهم می رسند. این درزها کاملاً عمیق بوده و با قراردادن برخی ازانواع مواد مانند استایروفوم برای جلوگیری از اتصال بین دال و دیگر اجزاءساختمانی ساخته می شوند.

و) پوشش روی آرماتورها : ترکهای موجود در بتن حاصل از انبساط، زنگ زدگی رویآرماتورهای فولادی، باید بوسیله ایجاد پوشش بتنی کافی به میزان حداقل ۲اینچ (۵ سانتیمتر) برای جلوگیری از تماس نمک و رطوبت با فولاد ممانعت شود.

برای کاهش ترک خوردگی از این دستورات پیروی نمائید.
۱) اعضاء را برای تحمل تمام بارهای پیش بینی شده طراحی کنید.
۲) درزهای کنترلی و جداکننده مناسب تهیه نمائید.
۳) در عملیات دالهای روی زمین، بستر زیرکار پایدار و استوار تدارک ببینید.
۴) بر طبق دستورهای وضع شده بتن را مستقر ساخته و پرداخت نمائید.
۵) بتن را به روش صحیح و مناسب، حفاظت و عمل آوری نمائید.

منبع : سایت علمی نخبگان جوان

چرا سطوح بتنی ترک برمی دارند؟
اکثـر ترکهای بتنی معمولاً به علت طراحی نـادرست و روشهای اجرائی نـامناسب ماننـد موارد زیر حاصل می شوند :

الف) حذف درزهای جداساز کننده و کنترلی و روشهای ناصحیح اجرای اتصالات و درزها.
ب) آماده سازی زیربنایی (بستر زیرکار) به روش غلط.
ج) استفاده از بتن با اسلامپ بالا و افزودن آب اضافی در کارگاه به آن.
د) پرداخت کاری ناصحیح.
هـ) عدم عمل آوری و یا عمل آوری ناکافی و نامناسب.

انواع ترکهای سطوح بتنی:

برخی از انواع ترکهای معمولی عبارتند از :

شکل A- ترکیدگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک

شکل B- ترکهای ناشی از اتصال ناصحیح

شکل C- ترکهای ناشی از قیود خارجی پیوسته (مثلاً دیوار درجا ریخته شده مقید در امتداد لبه تحتانی بر روی پی نواری).

شکل D- ترکهای کف زیرزمین

شکل E- ترکهای موازی لبه قطعات صفحه ای (D-Cracking) ناشی شده از انجماد و آب شدگی.

شکل F- ترکهای پوست ماری

شکل G- ترکهای ناشی از نشست

ترک ها به ندرت سلامت سازه ای را تحت تأثیر قرار می دهند. بیشتر ترکهایتصادفی انفرادی بدنما هستند و اگرچه آنها به آب اجازه ورود می دهند ولی بهخرابی پیشرونده منتهی نمی شوند و فقط آنها بدمنظره می باشند.
ترکهای نقشه دار (پوست ماری) با فاصله نزدیک، و یا ترکهای موازی لبه قطعاتناشی شده از انجماد و آب شدگی از این قضیه مستثنی هستند و ممکن است بهخرابی نهایی منتهی شوند.

چگونگی جلوگیری و یا کاهش ترک خوردگی
تمام بتن ها برای ترک خوردگی تمایل نشان می دهند و تولید مداوم بتن کاملاً عاری از ترک خوردگی امکان پذیر نیست.

به هرحال، ترک خوردگی می تواند در صورتی کاهش یافته و کنترل شود که محافظت های اساسی زیرین رعایت شوند :
الف) بستر زیرکار و قالب بندی : تمام خاک روئی (خاک دستی) و نقاط نرم بایدبرداشته شوند. صرفنظر از نوع خاک، زیر قطعه بتنی باید فشرده شده و یا کرسیچینی شده و یا بوسیله غلتک کاری، ویبره کاری و یا کوبیدن کاملاً فشرده شدهباشد. دال بتنی و بستر زیرکار باید جهت زهکشی شیب مناسبی داشته باشد. بسترزیرکار صاف، هموار و ترازبندی شده بـه جلوگیری از ترک خوردگی کمک می کنند. قالب ها باید بطوری ساخته و مهار شده باشند که بتواند در مقابل فشار بتن،بدون حرکت و جابجائی مقاوم و استوار باشد.
ورق های پلی اتیلنی (Poly Ethylen) مانع تبخیر آب شده، آب آوری تراوش (Bleeding) را افزایش می دهد و بطور فوق العاده ترک خوردگی بتن با اسلامپبالا را افزایش می دهند.
برای کاهش ترواش و آب آوری روی ورق های پلی اتیلن را با ۱ تا ۲ اینچ (۵/۲تا ۵ سانتیمتر) از ماسه مرطوب بپوشانید. بلافاصله قبل از استقرار بتن، بسترزیرکار، قالب ها و آرماتور را مرطوب سازید.

ب) بتن : بطور کلی از بتن با اسلامپ متوسط که مقدار آن بیشتر از ۵ اینچ (۵/۱۲ سانتیمتر) نباشد استفاده نمائید. از آب زدن مجدد به مخلوط بتنخودداری نمائید. اگر بتنی با اسلامپ بالاتر یعنی تا حدود ۷ اینچ (۵/۱۲سانتیمتر) الزاماً بکار برده شود، نسبت ها ناچاراً تغییر خواهند یافت وبرای جلوگیری از آب آوری زیاد، جداشدگی و کاهش مقاومت مخلوط های خاصی طراحیخواهد شد. برای دال های رو باز و برای مکانهائی که در معرض هوای منجمدکننده قرار دارند بتن حباب هوادهی شده اختصاص دهید.

ج) پراخت کاری : کارهای پرداختی را با آب موجود روی سطح انجام ندهید. شمشهکشی اولیه باید بلافاصله بوسیله تخته ماله کشی (Bull Floating) انجام گیرد. برای ایجاد اصطکاک بهتر در روی سطوح خارجی از پرداخت جاروئی استفادهنمائید. اگر تبخیر آب بیش از حد باشد، آنرا بوسیله وسائلی برای جلوگیری ازترکیدگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک کاهش دهید. در صورتی که شرایط جوی شدیدباشد، بتن را با گونی خیس و با ورقه های پلی اتیلن در بین عملیات پرداختبپوشانید.

د) عمل آوردن : حتی المقدور هرچه زودتر عمل آوری را شروع نمائید. سطح را باترکیب عمل آورنده غشاء مایعی (مایع کیورینگ) اسپری نمائید و یا آن را باگونی خیس پوشانیده و حداقل آن را به مدت ۳ روز مرطوب نگاهدارید. یک کاربردثانوی از مواد عمل آورنده در روز بعد، باعث افزایش یک مرحله تضمین کیفیتخوب می باشد.

هـ) اتصالات (درزها و ژوئن ها) : باید با درزهای کنترلی به عمق یک چهارمضخامت دال که بوسیله اره کردن و یا فشار دادن در فواصلی کمتر از ۳۰ برابرضخامت دال ایجاد می شود، تمهیداتی جهت حرکات انقباضی یا انبساطی ناشی شدهاز تغییرات دما و رطوبت اتخاذ نمود.
اغلب جهت سطوح وسیع با ضخامت کم، کمتر کردن فواصل درزهای کنترلی لازم به نظر می رسد.
سطح موردنظر نباید حدوداً متجاوز از ۵/۱ برابر پهنای آن باشد. درزهایجداکننده باید هر موقع که محدودسازی آزادی در حرکت عمودی یا افقی پیش بینیشده باشد، فراهم شود، مانند جائی که کف ها با دیواره ها، ستونها و یا پیهای سطحی بهم می رسند. این درزها کاملاً عمیق بوده و با قراردادن برخی ازانواع مواد مانند استایروفوم برای جلوگیری از اتصال بین دال و دیگر اجزاءساختمانی ساخته می شوند.

و) پوشش روی آرماتورها : ترکهای موجود در بتن حاصل از انبساط، زنگ زدگی رویآرماتورهای فولادی، باید بوسیله ایجاد پوشش بتنی کافی به میزان حداقل ۲اینچ (۵ سانتیمتر) برای جلوگیری از تماس نمک و رطوبت با فولاد ممانعت شود.

برای کاهش ترک خوردگی از این دستورات پیروی نمائید.
۱) اعضاء را برای تحمل تمام بارهای پیش بینی شده طراحی کنید.
۲) درزهای کنترلی و جداکننده مناسب تهیه نمائید.
۳) در عملیات دالهای روی زمین، بستر زیرکار پایدار و استوار تدارک ببینید.
۴) بر طبق دستورهای وضع شده بتن را مستقر ساخته و پرداخت نمائید.
۵) بتن را به روش صحیح و مناسب، حفاظت و عمل آوری نمائید

قالب وردپرس