قالب وردپرس

اشکالات و اجرای صحیح (اجرایی) ساختمانهای بتنی + تصویر


تصاویری از اجرای صحیح قسمتهایی از عملیات ساختمانی

 

فاصله منظم خاموتها و آرماتورها به کمک استفاده از اسپیسر

استفاده از رابیتس برای متوقف کردن موقت بتن ریزی

استفاده بجا از اسپیسر و در نتیجه فاصله منظم خاموتها

فاصله منظم شبکه آرماتوری - استفاده از اسپیسر برای تنظیم فاصله پوشش بتن بر روی آرماتور

فاصله منظم خاموتهای اسپیرال در ستون دایره ای

استفاده از پارچه کتانی برای جلوگیری از تبخیر آب بتن و عمل آوری صحیح آن

استفاده از میلگرد S شکل برای حفظ فاصله ژوان

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی / منبع: سیویلتکت

دقت نکردن در هنگام برش میلگرد که باعث کوتاه شدن آن و قرار نگرفتن در مکان مناسب شده است

طول ناکافی میلگردها برای اورلپ

عدم دقت در گذاشتن میلگرد برای راه پله و خم شدن نامناسب آن

رعایت نکردن طول کافی میلگرد بالایی تیرچه

پوسته شدن بتن ستون

رد شدن میلگردهای بالایی از جای نامناسب

رد شدن میلگردهای بالایی از جای نامناسب و خم شدن نامناسب میلگرد وسط


اشکالات اجرایی در سازه های بتنی

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری ۱)

خم شدن میلگردهای پایین تیر و از بین رفتن طول مهاری با بتن

استفاده از بلوکهای شکسته که منجر به نفوذ بتن به داخل بلوک میشود

استفاده از وصله (اورلپ) برای تیرچه که باعث ضعف تیرچه در آن محل میشود

استفاده از بلوکهای نامناسب و نفوذ بتن به داخل آنها

نداشتن دانه بندی مناسب تیر و ته نشین شدن سنگدانه ها

شکستن میلگرد دیوار برشی که باعث ضعف آن میشود

عدم قرارگیری سنجاقک در محل مناسب

قالب وردپرس